Στόχοι

Η ΔΑΣΤΑ σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις που στοχεύουν:

  • στη δικτύωση του Ιδρύματος με φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις, με στόχο την αποτελεσματική προσέγγιση της αγοράς εργασίας, μέσα από την ανάπτυξη σχέσεων επικοινωνίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, τη δημιουργία διαύλων σταθερής συνεργασίας και την ανταλλαγή και ευρεία διάδοση αποτελεσμάτων και καλών πρακτικών. Η δικτύωση θα επιδιωχθεί σε δύο επίπεδα:
    • στην ανάληψη ενεργειών δικτύωσης, οι οποίες θα αφορούν σε κοινές δεσμεύσεις  και θα βασίζονται στην ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση και συμμετοχή των δικτυωμένων Δομών και επιχειρήσεων στις παρεμβάσεις που προβλέπονται στο Έργο, με στόχο την αμοιβαία μόχλευση και αξιοποίηση πόρων για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.
    • στη σύσταση θεματικών δικτύων, τα μέλη των οποίων θα κληθούν σε κοινό τραπέζι διαλόγου, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, τον εντοπισμό και διάδοση καλών πρακτικών και, όπου αυτό είναι εφικτό, την ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών και εργαλείων.
  • στην προβολή του έργου της, στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά του Ιδρύματος, στην προώθηση της διαβούλευσης και στην ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους Δομών.
  • στο συντονισμό, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεμβάσεων της ΔΑΣΤΑ και των Δομών της. Για το σκοπό αυτό θα υλοποιηθούν δραστηριότητες όπως: η προμήθεια και εφαρμογή Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος, η ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και εσωτερικής αξιολόγησης, η εφαρμογή συστήματος διαχείρισης διασφάλισης ποιότητας, η εξωτερική αξιολόγηση των Πράξεων και η ανάπτυξη και εφαρμογή Κώδικα Δεοντολογίας.
  • στη συνέργεια και συμπληρωματικότητα των προτεινόμενων παρεμβάσεων όλων των σχετικών Πράξεων, η οποία θα διασφαλίζεται τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού, όσο και σε επίπεδο λειτουργίας και υλοποίησης.

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) είναι μία δομή, ο κύριος ρόλος της οποίας είναι να συντονίζει το Γραφείο Διασύνδεσης, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, σε μία προσπάθεια εξέλιξης και εξορθολογισμού των δομών του Πανεπιστημίου Κρήτης που αφορούν στη σταδιοδρομία των φοιτητών του και τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας. Είναι προφανές ότι δεν πρόκειται για μία εντελώς νέα δομή αλλά για μία που συνενώνει προηγούμενες δομές και δραστηριότητες του Ιδρύματος με στόχο την εξέλιξη, βελτίωση και εκσυγχρονισμό τους. Μέσα από τη ΔΑΣΤΑ επιδιώκεται η βελτιστοποίηση της διαχείρισης και του συντονισμού, η μεγιστοποίηση της συνέργειας, η αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας, η διεύρυνση και ενίσχυση της δικτύωσης και, τελικά, η εξοικονόμηση πόρων για την υλοποίηση των δράσεων σύνδεσης με την αγορά εργασίας.