Κώδικας Δεοντολογίας

DASTAΚώδικας Δεοντολογίας της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΔΑΣΤΑ) που αφορούν τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης και τους συνεργαζόμενους με το Πανεπιστήμιο φορείς.

Άρθρο 2. Γενικές αρχές- σκοπός

Η ΔΑΣΤΑ αποτελεί τον κεντρικό πόλο ανάπτυξης και συντονισμού όλων των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης που συμβάλλουν στον επαγγελματικό προσανατολισμό και στην επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών του.  Η ΔΑΣΤΑ συντονίζει τις δραστηριότητες των επιμέρους δράσεων της, δηλαδή των Γραφείων Διασύνδεσης και Πρακτικής Άσκησης, και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Άρθρο 3.  Όργανα ελέγχου του κώδικα δεοντολογίας

Ο παρών κώδικας δεοντολογίας ελέγχεται ως προς την εφαρμογή του από Επιτροπή που αποτελείται από τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο της ΔΑΣΤΑ καθώς και τους Ιδρυματικούς Υπευθύνους των τριών επί μέρους δράσεων της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, με την ψήφο του Ιδρυματικού Υπευθύνου της ΔΑΣΤΑ να υπερισχύει  σε περίπτωση ισοψηφίας.

Άρθρο 4. Προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης

Κατά τις διαδικασίες υλοποίησης των δράσεων που συντονίζει η ΔΑΣΤΑ, εξασφαλίζεται η ισότητα των ευκαιριών σε όλα τα άτομα που συμμετέχουν, επιζητούν τη συμμετοχή, ή επιλέγονται για τις δράσεις, ανεξαρτήτως φυλής, φύλου,  εθνικής καταγωγής, θρησκείας ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Καμιά διάκριση στη βάση κάποιας από τις παραπάνω ιδιότητες δεν είναι αποδεκτή.

Άρθρο 5. Εξασφάλιση ισότιμης συμμετοχής ατόμων με αναπηρία

Από τη ΔΑΣΤΑ λαμβάνονται όλα τα μέτρα και οι ειδικές πρόνοιες που απαιτούνται για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ). Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης της ΔΑΣΤΑ λαμβάνεται μέριμνα  για την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες και στην πληροφόρηση όλων των κατηγοριών ΑμεΑ.

Άρθρο 6. Σεβασμός στην πνευματική ιδιοκτησία

Η ΔΑΣΤΑ σέβεται τα δικαιώματα οποιασδήποτε πνευματικής ιδιοκτησίας παράγεται στο πλαίσιο της λειτουργίας της, όπως λόγου χάρη λογισμικό – προγράμματα επεξεργασίας, εργαλεία, προπαρασκευαστικό υλικό κλπ, και ακολουθεί τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις της διεθνούς, ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Άρθρο 7. Εξασφάλιση εμπιστευτικότητας

Η ΔΑΣΤΑ υποχρεούται να τηρεί αυστηρά το απόρρητο των πληροφοριών που αφορούν στα ατομικά στοιχεία των φοιτητών που συμμετέχουν στις δράσεις της. Η δημοσιοποίηση ή/και η παροχή προς τρίτους ατομικών στοιχείων φοιτητών, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή τους, απαγορεύεται.

Άρθρο 8. Ακρίβεια παρεχόμενων πληροφοριών

Το προσωπικό της ΔΑΣΤΑ φέρει την αποκλειστική ευθύνη  για την παροχή  σε όλους  ανεξαιρέτως τους χρήστες των υπηρεσιών της, πληροφοριών, οι οποίες είναι στο μέτρο του εφικτού ακριβείς, πλήρεις, επίκαιρες, και αντικειμενικές και δεν αφορούν σε προσωπικά δεδομένα.

Άρθρο 9. Ακρίβεια στοιχείων φοιτητών/αποφοίτων

Η ΔΑΣΤΑ παρέχει τις υπηρεσίες της με βάση τα δηλούμενα από τον  ίδιο τον φοιτητή/απόφοιτο στοιχεία και πληροφορίες για την ακρίβεια των οποίων ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο ο ίδιος. Η ΔΑΣΤΑ μπορεί να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών προς φοιτητή/απόφοιτο  εφόσον διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες που αυτός δήλωσε ως αληθή είναι ανακριβή ή ψευδή.

Άρθρο 10. Λήψη πληροφοριών για τους φοιτητές

Η ΔΑΣΤΑ λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους φοιτητές αποκλειστικά από το πληροφοριακό σύστημα των Γραμματειών των Τμημάτων/Σχολών  τους, καθώς και από τους ίδιους. Στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης, πληροφορίες μπορεί να λαμβάνονται και από τους φορείς της Άσκησης εφόσον αυτό προβλέπεται από τη σύμβαση συνεργασίας που έχει υπογραφεί ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και τον φορέα προκειμένου να υπάρξει αξιολόγηση του φοιτητή/φοιτήτριας. Για την παροχή των στοιχείων αυτών σε τρίτους εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος κώδικα.

Άρθρο 11. Άρνηση παροχής υπηρεσιών

Η ΔΑΣΤΑ μπορεί να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών προς φοιτητή/απόφοιτο εφόσον ο τελευταίος ενεργεί καταχρηστικά ή αντίθετα στις αρχές της καλής πίστης  και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις η άρνηση παροχής υπηρεσιών γίνεται με αιτιολογημένη  απόφαση  της ΔΑΣΤΑ και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Περαιτέρω, η ΔΑΣΤΑ μπορεί να αρνηθεί τη συνεργασία με οποιοδήποτε φορέα, εφόσον αυτός παραβεί τις αρχές εμπιστευτικότητας, ίσων ευκαιριών και χρηστών συναλλακτικών ηθών που αναφέρονται στον παρόντα κώδικα.

Άρθρο 12. Έλεγχος ορθής εφαρμογής του παρόντος κώδικα

Η τήρηση των διατάξεων του παρόντος κώδικα είναι υποχρέωση των εμπλεκομένων στις δράσεις της ΔΑΣΤΑ. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης των υπηρεσιών της ΔΑΣΤΑ αμφισβητήσει θέματα δεοντολογίας, έχει την δυνατότητα να θέσει το ζήτημά του στην Επιτροπή του άρθρου 3 η οποία και θα αποφασίσει σχετικά.

 

Κώδικας Δεοντολογίας της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Κρήτης