Θέση εργασίας για κάτοχο Μεταπτυχιακού στο πεδίο των Ανθρωπιστικών Επιστημών ή των Επιστημών της Αγωγής ή των Κοινωνικών Επιστημών

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Υποστήριξη λειτουργίας του ΚΕΜΕ» (εφεξής «πρόγραμμα») ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ένα (1) άτομο στο Ρέθυμνο, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με αντικείμενο έργου την υποστήριξη λειτουργίας Κ.Ε.ΜΕ..

Απαραίτητα προσόντα:

- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από ΑΕΙ στο πεδίο των Ανθρωπιστικών Επιστημών ή των Επιστημών της Αγωγής ή των Κοινωνικών Επιστημών

- Τεκμηριωμένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (με πτυχίο επιπέδου τουλάχιστον Proficiency λ.χ.)

- Προηγούμενη αποδεδειγμένη, τουλάχιστον τετράμηνη, εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του έργου

- Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένου, β) υπολογιστικά φύλλα και γ) υπηρεσίες διαδικτύου

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

- Δεύτερος Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή Διδακτορικό

- Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα ως ερευνητής/ερευνήτρια

- Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 04/01/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Διασύνδεσης.