Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Κρήτης το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση διοργανώνει Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο: «Η Πρακτική Άσκηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» στις 17 & 18 Οκτωβρίου 2013 στο Νομό Ηράκλειου.

Στόχοι του συνεδρίου είναι η επιστημονική αντιμετώπιση της Πρακτικής Άσκησης ως μαθησιακή διαδικασία στα ΑΕΙ, η ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών σε ότι αφορά στην ενσωμάτωση της Πρακτικής Άσκησης στα Προγράμματα Σπουδών και στην υλοποίησή της σε κάθε είδους φορέα, η διεθνοποίηση της Πρακτικής Άσκησης, η ανταλλαγή εμπειριών των ΑΕΙ που έχουν υλοποιήσει Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης και τέλος η διατύπωση προτάσεων για την βελτίωση του θεσμού και την αποδοτικότερη αξιοποίησή του.