Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι των (διατμηματικών) μαθημάτων ΗΥ404 (Ηράκλειο) και ΟΔΕΟ180 (Ρέθυμνο)

Τα μαθήματα ΗΥ404 και ΟΔΕΟ180 εστιάζουν σε θέματα επιχειρηματικής δραστηριότητας (οργάνωση και διοίκηση μικρών επιχειρήσεων με τεχνολογική κατεύθυνση) καθώς και στις επιχειρηματικές δυνατότητες (για την κοινωνία και το άτομο) που προσφέρονται στις σύγχρονες οικονομίες.

Σκοπός των μαθημάτων είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές/φοιτήτριες (του 3ου και 4ου έτους σπουδών) με τις σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης και «καλών πρακτικών» που χρησιμοποιούνται στο πεδίο της επιχειρηματικότητας, σε θέματα όπως ο εντοπισμός των επιχειρηματικών ευκαιριών, τα πρώτα βήματα μιας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, ο επιχειρηματικός σχεδιασμός και η προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου, οι μέθοδοι αποτίμησης των νέων εταιριών, τρόποι χρηματοδότησης και στάδια ανάπτυξης της νέας εταιρίας.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν διαλέξεις αλλά και (4) υποχρεωτικές ασκήσεις (εργασίες).

Μαθησιακοί στόχοι των (διατμηματικών) μαθημάτων ΗΥ407 (Ηράκλειο) και ΔΑΕΟ200 (Ρέθυμνο)

Τα μαθήματα ΗΥ407 και ΔΑΕΟ200 εστιάζουν στην ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών από τη «σύλληψή» τους ως την «υλοποίησή» τους μέσω της εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων και ολοκληρωμένων πρωτοτύπων (prototypes) ή/και demos, από τους φοιτητές/φοιτήτριες, δίνοντας έμφαση στην «πράσινη» (“green”) επιχειρηματική δραστηριότητα, σε εφαρμογές πληροφορικής (IT) και κοινωνικών δικτύων (social media), αλλά και στην προώθηση ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες εκπονούν την ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους ιδέας σε ομάδες (μέχρι 3 άτομα ανά ομάδα) και παρουσιάζουν κάθε βδομάδα την πρόοδο των εργασιών τους. Επειδή η εγγραφή στο μάθημα περιορίζεται σε συγκεκριμένο αριθμό φοιτητών/φοιτητριών, για την επιλογή των συμμετεχόντων φοιτητών υποβάλλονται αρχικές επιχειρηματικές ιδέες (στην σχετική φόρμα υποβολής, στο ανάλογο link και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που αναφέρεται στην ηλεκτρονική περιοχή του μαθήματος στο http://elearn.uoc.gr) για να επιλεγούν/εγκριθούν από τον διδάσκοντα.