Εκπαιδευτικό περιεχόμενο


Οι θεματικές περιοχές που καλύπτονται στα μαθήματα ΗΥ404 και ΟΔΕΟ180, είναι:

1.  Καινοτομία και επιχειρηματικότητα:

 • γιατί υπάρχουν οι επιχειρήσεις,
 • κύριοι τρόποι χρηματοδότησης των εταιριών και της καινοτομίας: τράπεζες «εναντίον» χρηματιστηρίων,
 • αβεβαιότητα, κίνδυνος, απόδοση,
 • ο ρόλος των κεφαλαίων υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου [venture capital funds],
 • παραδείγματα επιτυχημένης επιχειρηματικότητας στην πληροφορική, στην βιοτεχνολογία και στις λοιπές επιστήμες.

2.  Ο εντοπισμός των επιχειρηματικών ευκαιριών:

 • τι είναι η «επιχειρηματική ευκαιρία»,
 • παραδείγματα εντοπισμού και αξιοποίησης επιχειρηματικών ευκαιριών,
 • το «μυστικό» των επιχειρηματικών ευκαιριών,
 • πως μπορούμε να εντοπίσουμε τις επιχειρηματικές ευκαιρίες,
 • ο ρόλος των ερευνών αγοράς.

3.  Τα προσωπικά χαρακτηριστικά του επιχειρηματία

4.  Το επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον:

 • η τρέχουσα ελληνική πραγματικότητα και οι προοπτικές,
 • ο διεθνής ορίζοντας της επιχειρηματικότητας.

5.  Επιχειρηματική βιωσιμότητα, επιχειρηματικός σχεδιασμός, επιχειρηματικές δυσκολίες:

 • παράγοντες που οδηγούν σε κρίση και πρέπει να προσεχθούν,
 • παράγοντες επιτυχίας

6.  Τα πρώτα βήματα μιας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας:

 • τι πρέπει να προσεχθεί στην επιχειρηματική ιδέα,
 • πως ξεκινάμε να φτιάξουμε το επιχειρηματικό σχέδιο,
 • χρηματο-οικονομικός σχεδιασμός.

7.  Προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου:

 • παράδειγμα επιχειρηματικού σχεδίου μιας εταιρίας ανάπτυξης λογισμικού.

8.  Πως αποτιμάται η νέα επιχείρηση (ποια είναι η αξία της):

 • παράδειγμα αποτίμησης της αξίας μιας «νέας» εταιρίας βιοτεχνολογίας.

9. Τρόποι χρηματοδότησης και πηγές:

 • τρόποι χρηματοδότησης: τραπεζικός δανεισμός, κεφάλαια υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου (venture capital funds), θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων (business incubators), business angels,
 • πηγές χρηματοδότησης τόσο στο διεθνές όσο και στο ελληνικό περιβάλλον.

10.   Τα στάδια ανάπτυξης της νέας εταιρίας.