Διαδικασίες – Έντυπα

Έντυπα που αφορούν την υλοποίηση του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αίτηση έγκρισης Πρακτικής Άσκησης – Έντυπο 11

Καρτέλα Φοιτητή – Καρτέλα

(Οι καρτέλες των φοιτητών συμπληρώνονται και αποστέλλονται στο ΓΠΑ μονάχα ηλεκτρονικά σε μορφή excel όπως είναι και στον σύνδεσμο)

Συμφωνητικό Πανεπιστημίου, Φορέα, Φοιτητή - Συμφωνητικό

Δελτίο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης από τον Φορέα – Δελτίο Αξιολόγησης

Δελτίο Αξιολόγησης Ακαδημαϊκού Επόπτη χωρίς  Βαθμό- Δελτίο Αξιολόγησης χωρίς βαθμό

Δελτίο Αξιολόγησης Ακαδημαϊκού Επόπτη με  Βαθμό – Δελτίο Αξιολόγησης με βαθμό

Ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης – Ημερολόγιο

Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης Πρακτικής Άσκησης για Φοιτητές – Ερωτηματολόγιο

Εντολή Πληρωμής Πρακτικής Άσκησης (ΕΠΕΔΒΜ)  -Έντυπο 11α

Εντολή Πίστωσης Λογαριασμού Φυσικού Προσώπου – Εντολή

Παρακαλούμε, όπως απευθυνθείτε στη Γραμματεία του τμήματός σας καθώς και στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.  Επιπλέον μπορείτε να αναζητήσετε τους αντίστοιχους ιστότοπους Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών των τμημάτων, όπου αυτοί διατίθενται .