Διαδικασίες – Έντυπα

Έντυπα που αφορούν την υλοποίηση του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Οδηγίες προς Επιστημονικούς Υπευθύνους – Οδηγίες Επιστημονικών Υπευθύνων

Οδηγίες προς Φοιτητές – Οδηγίες Φοιτητών

Αίτηση έγκρισης Πρακτικής Άσκησης – Έντυπο 11

Καρτέλα Φοιτητή – Καρτέλα

(Οι καρτέλες των φοιτητών συμπληρώνονται και αποστέλλονται στο ΓΠΑ μονάχα ηλεκτρονικά σε μορφή excel όπως είναι και στον σύνδεσμο)

Συμφωνητικό Πανεπιστημίου, Φορέα, Φοιτητή – Συμφωνητικό

Δελτίο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης από τον Φορέα – Δελτίο Αξιολόγησης

Δελτίο Αξιολόγησης Ακαδημαϊκού Επόπτη χωρίς  Βαθμό- Δελτίο Αξιολόγησης χωρίς βαθμό

Δελτίο Αξιολόγησης Ακαδημαϊκού Επόπτη με  Βαθμό – Δελτίο Αξιολόγησης με βαθμό

Ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης – Ημερολόγιο

Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης Πρακτικής Άσκησης για Φοιτητές – Ερωτηματολόγιο

Εντολή Πληρωμής Πρακτικής Άσκησης (ΕΠΕΔΒΜ)  -Έντυπο 11α

Εντολή Πίστωσης Λογαριασμού Φυσικού Προσώπου – Εντολή

Βεβαίωση Ακύρωσης Πρακτικής Άσκησης – Βεβαίωση Ακύρωσης

Βεβαίωση Διακοπής Πρακτικής Άσκησης – Βεβαίωση Διακοπής

Παρακαλούμε, όπως απευθυνθείτε στη Γραμματεία του τμήματός σας καθώς και στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.  Επιπλέον μπορείτε να αναζητήσετε τους αντίστοιχους ιστότοπους Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών των τμημάτων, όπου αυτοί διατίθενται .