Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Πληροφορίες :

Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Κουρκούτας Ηλίας, Καθηγητής
T
ηλέφωνο: 2831077647
E-mail:
hkourk@edc.uoc.gr

Πρακτική Άσκηση Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης: Ιστοσελίδα