Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Πληροφορίες :

Επιστημονικοί υπεύθυνοι:

1.Κουρκούτας Ηλίας , Αναπληρωτής Καθηγητής
T
ηλέφωνο: 2831077647
E-mail:
hkourk(ΑΤ)edc.uoc.gr

2.Μουζάκη Αγγελική, Λέκτορας
Tηλέφωνο:
2831077606
E-mail:
amouzaki(ΑΤ)edc.uoc.gr

Διοικητική Υποστήριξη: Βογιατζής Κων/νος
E-mail:  kvogiatzis@edc.uoc.gr

Πρακτική Άσκηση Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης: Ιστοσελίδα