Τμήμα Βιολογίας

Πληροφορίες :

Επιστημονικός υπεύθυνος: Λαδουκάκης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής
Τηλέφωνο
: 2810394067
E-mail
ladoukakis@biology.uoc.gr

Γραμματεία Π.Α. :  Τζοβάνα Βλατάκη
Τηλέφωνο
: 2810394409
Fax
: 2810394404
E-mail
:  tvlataki@uoc.gr
Ώρες λειτουργίας
: καθημερινά 10:00πμ-14:00μμ

Πρακτική Άσκηση  Τμήματος Βιολογίας: Ιστοσελίδα

Κριτήρια Επιλογής  Φοιτητών Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Βιολογίας

Τα κριτήρια επιλογής έχουν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση Τμήματος με  Ημερομηνία 25.04.2017