Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολoγίας Υλικών

Πληροφορίες :

Επιστημονικός Υπεύθυνος : Τυλλιανάκης Εμμανουήλ, Μέλος ΕΕΔΙΠ
Τηλέφωνο: 2810 394287
E-mail: tilman@materials.uoc.gr

Πρακτική ΄Ασκηση Τμήματος  Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) :  Ιστοσελίδα