Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Πληροφορίες :

Επιστημονικά Υπεύθυνη : Φατούρου Παναγιώτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τηλέφωνο
:   2810 393549
Ε-mail
: faturu@csd.uoc.gr

Επίβλεψη φοιτητών-υποστήριξη προγράμματος

Mαρία Σταυρακάκη, μέλος ΕΕΔΙΠ
Τηλέφωνο
: 2810 393503
Ε-mail: mariast@csd.uoc. gr

Πρακτική Άσκηση Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών: Ιστοσελίδα

Κριτήρια Επιλογής  Φοιτητών Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών

Τα κριτήρια επιλογής έχουν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση Τμήματος με Ημερομηνία 23.05.2017