Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Πληροφορίες :

Επιστημονικός Υπεύθυνος :  Δημήτριος Μποσνάκης, Επίκουρος Καθηγητής
Τηλέφωνο
:  28310 77352

Ε-mail: bosnakis@uoc.gr

Πρακτική Άσκηση Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας: Ιστοσελίδα

Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Τα κριτήρια επιλογής έχουν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση Τμήματος με Αρ. Πρωτ. 490/05.04.2017