Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Πληροφορίες :

Επιστημονικός Υπεύθυνος : Χαρμανδάρης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο: 2810-393735
E-mail: harman@uoc.gr
Γραφείο: Θ304 B

και

Επιστημονικός Υπεύθυνος (Αναπληρωτής): Κομηνέας Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο: 2810-393732
E-mail: komineas@uoc.gr

Πρακτική Άσκηση Τμήματος Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών: Iστοσελίδα

Κριτήρια Επιλογής  Φοιτητών Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Τα κριτήρια επιλογής έχουν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση Τμήματος με Αρ. Πρωτ. 96/10.05,2017