Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πληροφορίες  :

Επιστημονικά Υπεύθυνος : Τσερκέζος Δικαίος, Καθηγητής
Τηλέφωνο:  28310 77415
Fax: 28310 77416
E-mail: tserkez@econ.soc.uoc.gr

Πρακτική Άσκηση Τμήματος Οικονομικών Επιστημών: Ιστοσελίδα

Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Τα κριτήρια επιλογής έχουν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση Τμήματος με Αρ. Πρωτ. 324/17.02.2016