Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Πληροφορίες :

Επιστημονικός υπεύθυνος: Νικόλαος Παπαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο: 2831077561
E-mail:  papadakn@uoc.gr

Πρακτική Άσκηση Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης: Ιστοσελίδα

Διαχειρίστρια : Μαρία Μάζη

Τηλέφωνο: 2831077922

E-mail: maria.mazi@edu.uoc.gr